Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

inhoudstafel

artikel 1 – toepassingsgebied

artikel 2 – Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

Artikel 3: Informatie door de reiziger

Artikel 4: Insolventie

artikel 5 – totstandkomen van het contract

artikel 6 – de prijs

artikel 7 – betaling van de reissom

artikel 8 – overdraagbaarheid van de boeking

artikel 9 – andere wijzigingen door de reiziger

artikel 10 – wijziging door de reisorganisator voor de afreis

artikel 11 – verbreking door de reisorganisator voor afreis

artikel 12 – gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van de reis

artikel 13 – verbreking door de reiziger

artikel 14 – aansprakelijkheid van de reisorganisator

artikel 15 – aansprakelijkheid van de reiziger

artikel 16 – klachtenregeling

artikel 17 – verzoeningsprocedure

artikel 18 – arbitrage of rechtbank

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

ARTIKEL 2 – Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst

2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)

3. De totale prijs van de reisdienst

4. Betalingsmodaliteiten

5. Informatie over de interne klachtenbehandeling

6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie

7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 – Insolventie

4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

  • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

ARTIKEL 7 – BETALING VAN DE REISSOM

Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de orderbevestiging, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen dat van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Behalve indien op de orderbevestiging anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

ARTIKEL 8 – OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

Behoudens indien anders bepaald is de overdracht uitdrukkelijk uitgesloten. Bij uitdrukkelijke toestemming van Dewereldzien bvba tot overdracht zullen de overdragende reiziger en de overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. Verkoop van reistickets en verhuringen zijn niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9 – ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 10 – WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS

Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

ARTIKEL 11 – VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS

Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen :

  • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit; zonder dat hij een supplement dient te betalen : zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

  • de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht
  • de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12 – GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

ARTIKEL 13 – VERBREKING DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en voor vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en of reisbemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

Voor de afreis :

Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator

Tijdens de reis :

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich, in deze volgorde, wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisatie of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis :

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

ARTIKEL 17 -VERZOENINGSPROCEDURE

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomt tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de ‘ Cel Verzoening’ : telefoon : 02/206.52.38 email : verzoening.gr@skynet.be

ARTIKEL 18 – ARBITRAGE OF RECHTBANK

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Voor geschillen met een geëist bedrag lager dan 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

Het paritair samengesteld arbitrage college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen :

telefoon : 02/206 52 37
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel

Terms and Conditions

Special Travel Terms

Bijzondere Reisvoorwaarden

Inhoudstafel

artikel 1 – toepassingsgebied

artikel 2 – promotie

artikel 3 – informatie vanwege Azur Travel BV

artikel 4 – informatie vanwege de reiziger

artikel 5 – totstandkoming van het contract en onmogelijkheid tot verzaking

artikel 6 – prijs

artikel 7 – specifieke diensten

artikel 8 – betaling van de reissom

artikel 9 – overdraagbaarheid van de boeking

artikel 10 – andere wijzigingen door de reiziger

artikel 11 – annulering door de reiziger

artikel 12 – insolventie

artikel 13 – klachtenbehandeling

artikel 14 – aansprakelijkheid

artikel 15 – bagage

artikel 16 – reisduur en programma

artikel 17 – aard van de reis

artikel 18 – ontbinding en wijziging door de reisorganisator

artikel 19 – aansprakelijkheid van de reisorganisator

artikel 20 – verloop van de reis

artikel 21 – privacy

artikel 22 – slotbepalingen

 

Definities :

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

‘Carole Deschuymere’ : Azur Travel BV,  met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, St.Andréstraat 3, en ondernemingsnummer BE0891361308

‘Carole Deschuymere, wildlife photography’ : elke brochure uitgegeven door Carole Deschuymere op grond van artikel 5 van de Reiscontractenwet, ongeacht of die op papieren of elektronische drager ter beschikking wordt gesteld.

‘Carole Deschuymere website’ : de website van Carole Deschuymere met URL https://www.caroledeschuymere.com

‘Contract’ : de overeenkomst die de Reiziger sluit met Carole Deschuymere en die naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe Carole Deschuymere zich verbindt, hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet, is.

‘Bestelbon’ : de orderbevestiging opgemaakt door Carole Deschuymere nadat de klant elektronisch of per mail of persoonlijk op kantoor de boeking (order) heeft doorgegeven.

‘Dienst’ : een online, in één van de kantoren, of telefonisch aangeboden prestatie, zoals onder meer het boeken van vervoers- en accommodatiediensten, autoverhuur, diensten ter plaatse, verzekeringen en pakketreizen.

‘Dienstverlener’ : een leverancier van Diensten, zoals onder meer een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator, autoverhuurbedrijf, verzekeraar of een verlener van Diensten op de plaats van bestemming, met uitzondering van Carole Deschuymere.

‘Hoofdreiziger’ : de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening Diensten boekt bij Carole Deschuymere of in naam en voor rekening van andere personen die kwalificeren als Reiziger en die mogelijks deel uitmaken van eenzelfde boeking, Diensten boekt bij Carole Deschuymere.

‘Promotiecampagne’ : elke promotie- of kortingscampagne van Carole Deschuymere die uitdrukkelijk als dusdanig wordt benoemd (zoals onder meer, maar niet beperkt tot vroegboekactie enz.)

‘Reiscontractenwet’ : de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

‘Reiziger’ : elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een contract gesloten door tussenkomst van Carole Deschuymere, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

‘Touroperator’ : elke reisorganisator in de zin van de Reiscontactenwet, met uitsluiting van Carole Deschuymere.

‘Kantoren’ : de fysieke verkooppunten van Carole Deschuymere.

‘Vanaf-prijzen’ : de prijsaanduiding voor diensten waarbij de minimumprijs die geldt voor de betrokken dienst in een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden wordt gehanteerd (bv de prijsaanduiding “vanaf 99 euro” houdt in dat het tarief van 99 euro beschikbaar is, zij het in een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden). De toepasselijke periode en voorwaarden worden samen met de prijs aangeduid.

‘Veelgestelde vragen’ : het document met titel “Veelgestelde vragen” opgesteld door Carole Deschuymere met belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips voor de reiziger zoals ter beschikking gesteld voor inzage van de reiziger in de kantoren en online en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

‘Wetboek economisch recht’ : boek VI van het Wetboek economisch recht, zoals ingevoegd via de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboekeconomisch recht.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere maken samen met de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen integraal deel uit van het Contract dat de Reiziger met Carole Deschuymere sluit. Indien deze onderling tegenstrijdige bepalingen zouden bevatten, hebben de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere steeds voorrang op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

De reiziger erkent dat hij slechts gebruik kan maken van de door Carole Deschuymere aangeboden diensten na kennis genomen te hebben van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Carole Deschuymere stelt de reiziger voor elke boeking een kopie van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen ter beschikking in de kantoren en online. Indien de boeking telefonisch gebeurt, zal de reiziger worden gevraagd expliciet te bevestigen dat hij de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vooraf heeft geraadpleegd in de kantoren of online.

De reiziger ontvangt vòòr de boeking in één van kantoren of telefonisch, een kopie van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

De reiziger dient vòòr elke online boeking, kennis te nemen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en bevestigen dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden vooraleer de boeking finaal kan worden bevestigd.

Gezien het belang hiervan voor wat betreft de verbintenissen van partijen, wordt de reiziger erop gewezen dat, naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe Carole Deschuymere zich verbindt, hij met deze gebonden is door, hetzij een ‘contract tot reisorganisatie’, hetzij een ‘contract tot reisbemiddeling’, beiden in de zin van de Reiscontractenwet. Indien Carole Deschuymere optreedt als reisbemiddelaar in de zin van de Reiscontractenwet, omvat het contract tot reisbemiddeling waarvan sprake in artikel 23 van de Reiscontractenwet de prestaties die een Dienstverlener moet uitvoeren, zonder dat Carole Deschuymere ertoe gehouden is om deze prestaties zelf te leveren.
Indien Carole Deschuymere optreedt als reisbemiddelaar en tot verbreking in de zin van artikel 25 van de Reiscontactenwet overgaat, slaat deze verbreking uitsluitend op het contract tot reisbemiddeling en niet op het contract afgesloten tussen de reiziger en de dienstverlener.

Onverminderd artikel 2 van de Reiscontactenwet zal Carole Deschuymere, indien zij optreedt als reisbemiddelaar, in het geval van een terugbetaling aan de reiziger naar aanleiding van een wijziging van de boeking door een dienstverlener, steeds gerechtigd zijn om de verschuldigde dossierkosten in te houden.

De diensten die geboekt worden door tussenkomst van Carole Deschuymere zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de dienstverlener die de reiziger tijdens het boekingsproces ter beschikking worden gesteld en die de reiziger ook aanvaardt op het moment dat hij daadwerkelijk boekt. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich vertrouwd te maken met deze regels en beperkingen van de dienstverlener.

De op het contract toepasselijke Bijzondere Reisvoorwaarden zijn deze die gelden op het moment van de boeking door de reiziger.  Carole Deschuymere behoudt zich het recht voor om de Bijzondere Reisvoorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat wijzigingen aan de Bijzondere Reisvoorwaarden alle bestaande, geldig tot stand gekomen contracten onverlet laten.

ARTIKEL 2 – PROMOTIE

Alle Carole Deschuymere brochures worden ter goeder trouw opgesteld volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens.  Carole Deschuymere behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in deze gegevens door te voeren, mits schriftelijke kennisgeving aan de reiziger voorafgaand aan de totstandkoming van het contract.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE VANWEGE Carole Deschuymere

3.1.Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-,verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

3.1.1.Carole Deschuymere verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zones (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, kids ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de reiziger.

3.1.2.Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. De identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer.
Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische Kids ID tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de reiziger de kids ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken.  Carole Deschuymere benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regeling omtrent minderjarigen. Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op Carole Deschuymere kunnen verhalen.

3.1.3.Reizigers met de Belgische nationaliteit kunnen voor recente en aangepaste informatie terecht op de website http://diplomatie.belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel ( tel +32 2 501 81 11).

Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort en /of een dubbele nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan Carole Deschuymere aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten.  Carole Deschuymere zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

3.1.4.Alle reizigers die met een Belgisch internationaal paspoort reizen en die naar en/of via (transit) de Verenigde Staten reizen voor een periode van maximum 90 dagen, zijn verplicht om minimum 72 uur voor vertrek een elektronische reisautorisatie aan te vragen (de zogenaamde “ESTA-reisautorisatie”, waar “ESTA” staat voor “Electronic System for Travel Authorisation”).
Deze ESTA-procedure kan uitsluitend ingevuld worden via het webadres https://esta.cbp.dhs.gov/esta. In alle andere gevallen zijn speciale visa vereist die voor vertrek dienen bekomen te worden.

3.1.5. Carole Deschuymere kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

3.1.6. Carole Deschuymere raadt in het algemeen de reiziger aan om voor vertrek het reisadvies (o.a. De verboden, waarschuwingen, aankondigen en andere adviezen) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken met betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen.

Http://diplomatie.belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen).

Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert Carole Deschuymere niet dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is.  Carole Deschuymere kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies, voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.

3.2.Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de reiziger een annulerings- en/of bijstandsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, kan de reiziger nagaan bij zijn verzekeraar.  Het is aan de reiziger om bij elke reis die Carole Deschuymere aanbiedt, een annulerings- en/of bijstandsverzekering aan te gaan bij zijn verzekeringsmaatschappij.  Carole Deschuymere is in geen geval aansprakelijk voor deze verzekering. Carole Deschuymere kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de reiziger geen annulerings- en/of bijstandsverzekering is aangegaan.

3.3.Informatie betreffende dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en plaatsinname

3.3.1.De reiziger erkent alle informatie met betrekking tot dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en desgevallend de in te nemen plaats ontvangen hebben zoals voorgeschreven door artikel 7 van de Reiscontractenwet.

3.3.2.De reiziger erkent dat voor het boeken van een vlucht steeds de vluchtroute en de vluchtverbinding worden aangeboden met de kortste aansluitingstijd naar gelang beschikbaarheid (gebaseerd op de zogenaamde ‘minimum connecting time’ of ‘minimum aansluitingstijd’ opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen en/of de luchthavens). Carole Deschuymere zal de reiziger waarschuwen indien de overstaptijd tussen verschillende aansluitingen beperkt is. De reiziger is echter verantwoordelijk om na te gaan of eventuele aansluitingen effectief haalbaar zijn voor zijn reis of reisgezelschap.  Carole Deschuymere kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval een reiziger een of meerdere aansluitingen mist, te wijten aan onder andere een gebrek aan overstaptijd of vertragingen. De reiziger erkent dat de overstaptijd voldoende is en hem toelaat om in normale omstandigheden de reis uit te voeren.

3.3.3.Carole Deschuymere benadrukt dat alle segmenten van de integrale reisroute, ongeacht het transportmiddel, moeten uitgevoerd worden zoals beschreven op de door de reiziger ondertekende bestelbon. Indien de reiziger zich niet aanmeldt aan de desbetreffende check-in balie wordt de reiziger door de betrokken maatschappij automatisch op ‘afwezig’ of ‘no-show’ gezet en worden bijgevolg alle resterende segmenten van de reis geannuleerd.
Carole Deschuymere zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle segmenten van de reisroute.

3.4.contactgegevens van Carole Deschuymere in geval van moeilijkheden ter plaatse.

Carole Deschuymere heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met het kantoor waar hij zijn reis geboekt heeft en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon.

Carole Deschuymere behandelt alle aanvragen per e-mail zo spoedig mogelijk tijdens de gebruikelijke kantooruren van haar kantoren. De reiziger erkent dat er een redelijk tijdsverloop kan bestaan tussen het ontvangen van de aanvragen en de behandeling ervan door Carole Deschuymere .

3.5.Belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips

Carole Deschuymere verstrekt belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips via de website. De reiziger verbindt zich ertoe om voor elke boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan. De website wordt van tijd tot tijd door Carole Deschuymere bijgewerkt teneinde de meest recente en accurate informatie ter beschikking te kunnen stellen van de reiziger. Bij twijfel omtrent de inhoud van de website dient de reiziger voor de boeking contact op te nemen met Carole Deschuymere .

3.6.Foto’s en illustratie

De foto’s en illustraties vermeld op de Carole Deschuymere website, in de Carole Deschuymere brochure of andere documenten van Carole Deschuymere hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en algemene indruk te geven van het niveau van de accomodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

ARTIKEL 4 – INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER

4.1.Correcte boekingsgegevens

4.1.1.De reiziger erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of, in het geval van online reservering, door de confirmatie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de Carole Deschuymere reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. ‘Correct’ in deze context betekent ‘ identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de reizigers reizen’. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte reisroute en de eindbestemming, de reisdatum, de aangegeven aankomst- en vertrekuren, de aansluitingstijd tussen de vluchten, enz.

4.1.2.Carole Deschuymere zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.

4.2.Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De reiziger moet Carole Deschuymere alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijs een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. Nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes, …) Indien de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Carole Deschuymere , mag Carole Deschuymere deze kosten factureren aan de reiziger.

ARTIKEL 5 – TOT STANDKOMING VAN HET CONTRACT EN ONMOGELIJKHEID TOT VERZAKING

5.1.Totstandkoming van het contract

5.1.1.De hoofdreiziger dient 18 jaar of ouder te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan en gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens andere reizigers die onderdeel zijn van een boeking. Bij elke boeking zal Carole Deschuymere er rechtmatig van uitgaan dat de hoofreiziger over dergelijke bevoegdheid, machtiging en/of toestemming beschikt.

Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene.

De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.

Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelnames aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Carole Deschuymere . Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

5.1.2.Indien de reis wordt geboekt in, of via tussenkomst (bv telefonisch) van een van de kantoren, komt het contract tot stand van zodra de hoofdreiziger, na ondertekening van de bestelbon, met bevestiging van aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden, de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis, zoals omschreven in die bestelbon, ontvangt. Indien de door de reiziger gewenste reisformule of bepaalde onderdelen ervan niet meteen bevestigd kunnen worden door de betrokken dienstverleners (luchtvaartmaatschappij, touroperator, hotel, huurwagenbedrijf enz. ), kan de reiziger op deze niet bevestigde diensten een optie nemen, d.w.z. een aanvraag om de betreffende diensten te verkrijgen aan de aangeboden prijs. De reiziger erkent dat het nemen van een optie op deze niet-bevestigde diensten op zich geen enkele verbintenis inhoudt, noch in hoofde van de betrokken dienstverleners en/of Carole Deschuymere , noch in hoofde van de reiziger. De in de optie aangevraagde diensten worden slechts bindend van zodra de beschikbaarheid van de betrokken diensten door Carole Deschuymere bevestigd wordt in hun oorspronkelijke vorm en samenstelling of in een alternatieve vorm en samenstelling en de reiziger instemt met het uiteindelijke aanbod, dat wat betreft (onder ander) prijs en diensten desgevallend kan verschillen van het oorspronkelijke aanbod.

5.1.3.Indien de reis wordt geboekt via de online reserveringsprocedure, komt het contract tot reisorganisatie of het contract tot reisbemiddeling tot stand van zodra de hoofdreiziger de reserveringsprocedure heeft doorlopen en vanwege Carole Deschuymere een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem verrichte boeking. Wanneer de hoofdreiziger niet binnen 15 minuten na het volledig doorlopen van het boekingsproces op de Carole Deschuymere website deze e-mailbevestiging ontvangt, dient hij telefonisch contact op te nemen met een van de kantoren. Reserveringen zijn pas gegarandeerd als de boeking bevestigd is door Carole Deschuymere d.m.v. een bestelbon/bevestiging en de betaling van het voorschot (of saldo) geregeld is door de hoofdreiziger.

De opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Carole Deschuymere en/of haar dienstverleners vormen het bewijs voor wat betreft de online boekingen van de reiziger. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

5.2.Terbeschikkingstelling van reisdocumenten bij online boekingen

5.2.1.De reisdocumenten die worden verstrekt voor een online geboekte dienst worden geleverd op de door de reiziger bij zijn reservering verstrekte e-mailadres.

5.2.2.In het geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn, worden die verzonden naar het door de reiziger bij zijn reservering opgegeven adres.  Carole Deschuymere behoudt zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen om de reisdocumenten naar de reiziger te sturen. Deze vergoeding komt niet in aanmerking voor terugbetaling. De levertijden die bij het boeken worden vermeld, zijn de gemiddelde tijden voor de verwerking en levering aan bestemmingen in België. Indien de reiziger de reisdocumenten niet ontvangen heeft binnen deze gemiddelde levertijd, dient hij Carole Deschuymere daarvan onmiddellijk van op de hoogte te stellen.  Carole Deschuymere is niet aansprakelijk in het geval de reiziger dit nalaat te doen. Indien de levering van reisdocumenten onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de reiziger toen hij zijn persoonlijke gegevens invulde dan is  Carole Deschuymere hiervoor niet aansprakelijk.

5.3.Onmogelijkheid te verzaken

Carole Deschuymere wijst erop dat de reiziger niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is via de Carole Deschuymere website af te zien. Daar waar krachtens artikel VI.47 ;§1 van het Wetboek economisch recht de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten via de Carole Deschuymere website.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikelen VI.45 e.v. van het Wetboek economisch recht. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet van diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

ARTIKEL 6 – PRIJS

6.1.Totaalprijs

6.1.1.De door  Carole Deschuymere gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.

6.1.2.De prijs omvat evenwel niet:

-alle facultatieve supplementen, dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, verzekering, extra bagage, vervoer van luchthaven naar accommodatie, visum- en vaccinkosten en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi, niet expliciet op de bestelbon vermelde uitstappen enz.)

-alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten

-alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of ‘exit’-taks enz.). De reiziger zal op het moment van de boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

-alle diensten die door zogenaamde ‘lage kost’- of ‘lowcost’ dienstverleners (zoals bv lowcost-luchtvaartmaatschappijen) facultatief worden aangeboden (zoals onder meer, maar niet beperkt tot , bagage, zitplaatslocatie, maaltijden enz.). De reiziger erkent en aanvaardt dat deze facultatieve diensten niet vervat zijn in de totaalprijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.1.3.Carole Deschuymere zal, in de mate van het mogelijke en voor zover door haar gekend, de reiziger op het ogenblik van de boeking in kennis stellen van het, op dat ogenblik geldende, bedrag van bovenstaande elementen die niet in de totaalprijs vervat zijn.

6.2.Prijsaanduiding

De prijs van de online aangeboden diensten is die zoals genoteerd op de Carole Deschuymere website, behalve in het geval dat er duidelijk sprak is van een materiële vergissing. In dat geval is Carole Deschuymere niet verplicht om diensten te verlenen aan de reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen. Wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de reiziger dat de vermelde prijs niet correct kan zijn.

6.3.Prijswijzigingen

De prijzen zijn berekend op basis van de vervoerskosten en wisselkoersen, heffingen en belastingen die op datum van publicatie bekend waren. Deze datum is de referentiedatum.

Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve en negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de invoering van de prijswijziging.

ARTIKEL 7 – SPECIFIEKE DIENSTEN

7.1.Luchtvervoer

7.1.1.De reiziger aanvaardt dat het aangeboden tarief voor elke vlucht slechts gegarandeerd wordt na volledige betaling en uitgifte van de vliegtuigtickets.

7.1.2.Overeenkomstig de artikelen 10.2.2 en 11.2.2 van deze bijzondere reisvoorwaarden zijn de uitgegeven vliegtuigtickets van de reiziger, zoals aangeduid op zijn bestelbon of factuur, niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.

7.1.3.Indien de reiziger zijn e-ticket niet bij zich zou hebben op de luchthaven van vertrek, kan hij in de regel toch inschepen op vertoon van zijn identiteitsdocumenten en zonder bijkomende kosten.

7.1.4.Carole Deschuymere zal bij vertrek de reiziger op de hoogte stellen tot 48u voor de vlucht (of de eerste vlucht van aansluitende vluchten) van eventuele vluchtuurwijziging(en) die de luchtvaartmaatschappij(en) kan/kunnen doorvoeren. Tijdens verlengde weekends kan Carole Deschuymere hiervan afwijken. Na dit tijdstip en tijdens verlengde weekends is de reiziger zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) van de terugvlucht(en) na te gaan.
Carole Deschuymere is niet verantwoordelijk voor het missen van de vlucht(en) indien deze regel niet wordt nageleefd.

7.1.5.Carole Deschuymere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg dat voortvloeit uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de luchtvervoersdiensten.

7.1.6.Luchtvaartmaatschappijen hebben bijzondere regels inzake het vervoer van onder andere personen met een handicap, zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en huisdieren.  Carole Deschuymere verstrekt enkele algemene richtlijnen hieromtrent. De reiziger erkent hiervan kennis te hebben genomen. Bij twijfel dient de reiziger contact op te nemen met Carole Deschuymere.  Carole Deschuymere kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van de toepasselijke regels opgelegd door de betrokken luchtvaartmaatschappij.

7.2.Trein

7.2.1.De uitgegeven treintickets van de reiziger voor de treindiensten, zoals aangeduid op zijn bestelbon of factuur, zijn uitsluitend wijzigbaar, annuleerbaar of terugbetaalbaar overeenkomstig de artikelen 10.3 en 11.3 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, tenzij anders vermeld.

7.2.2.Overeenkomstig artikel 3.3.3 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, is de reiziger verplicht alle treinsegmenten die deel uitmaken van zijn reistraject uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2.3.Carole Deschuymere wijst er op dat de precieze uitvoering van de treindiensten kan verschillen naargelang de luchthaven(s) en/of luchtvaartmaatschappij(en) en/of treinstation(s) die mogelijkerwijze deel uitmaken van het gekozen reistraject. Carole Deschuymere stelt de door haar laatst gekende verschillende uitvoeringsmodaliteiten die in dat verband gelden (bv procedures mbt het inchecken, het al dan niet inwisselen van het treinsegmentticket, enz.) ter beschikking via de website. De reiziger verbindt zich er toe om voor vertrek kennis te nemen van de op dat ogenblik laatste versie van deze uitvoeringsmodaliteiten. Bij twijfel omtrent de geldende uitvoeringsmodaliteiten dient de reiziger contact op te nemen met Carole Deschuymere.  Carole Deschuymere kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van de toepasselijke uitvoeringsmodaliteiten.

7.2.4.Carole Deschuymere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle gevolgen die voortvloeien uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de treindiensten.

7.3.Huurwagens

7.3.1.Huurwagens kunnen uitsluitend geboekt en bestuurd worden door personen die over een geldige kredietkaar beschikken.

7.3.2.In Europa is een geldig nationaal of Europees rijbewijs verplicht voor ieder die een wagen bestuurt. Buiten Europa is een internationaal rijbewijs, verplicht vergezeld van een nationaal of Europees rijbewijs, vaak een vereiste. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) om zich vooraf in te lichten omtrent de geldende regels inzake rijbewijzen bij de bevoegde instanties (ambassade of consultaat van uw bestemming).Carole Deschuymere verstrekt in dat verband slechts algemene inlichtingen, die beschikbaar zijn via de website en de kantoren.

7.3.3.Carole Deschuymere wijst er op dat autoverhuurbedrijven doorgaans een toeslag aanrekenen in het geval dat de plaats waar de wagen wordt teruggeven (de ‘drop-off’ plaats) niet overeenstemt met de plaats waar de wagen werd opgehaald (de ‘pick-up’ plaats).

ARTIKEL 8 – BETALING VAN DE REISSOM

Indien de reis wordt geboekt gelden de volgende betalingsmodaliteiten. Indien de reis een vlucht omvat, dient het bedrag van de vlucht onmiddellijk door de reiziger betaald te worden. De integrale betaling van de vlucht is noodzakelijk om de uitgifte van de tickets te bewerkstelligen. Voor alle andere geboekte diensten (al dan niet in combinatie met een vlucht) dient een voorschot betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld tijdens het boekingsproces. Het saldo van de prijs voor de diensten (het verschil tussen het totale bedrag van deze diensten en het reeds betaalde voorschot) dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum door de reiziger betaald te worden, tenzij anders werd overeengekomen op de bestelbon. Indien de boeking heeft plaatsgevonden minder dan 6 weken voor vertrek, dient de totale som onmiddellijk voldaan te worden. Tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving is definitief na regeling voorschot (of saldo) en wanneer Carole Deschuymere de ondertekende bestelbon heeft ontvangen.
Indien zich voor een groepsreis meer personen aanmelden dan er plaats voorhanden is, zal de datum van betaling van het voorschot het criterium zijn.

ARTIKEL 9 – OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

9.1.Vervoertickets

De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9.2.Andere diensten

De reiziger kan enkel, voor aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits Carole Deschuymere uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient, overeenkomstig artikel 10 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, voor vertrek Carole Deschuymere van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient Carole Deschuymere alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door Carole Deschuymere . Voor elke overdracht van de boeking zal Carole Deschuymere een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 10 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.

9.3.Hoofdelijkheid

In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden kosten.

ARTIKEL 10 – ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

10.1.Algemeen

10.1.1.Niet elke geboekte dienst is automatisch wijzigbaar. Indien de reiziger de wijzigingsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent voor elke boeking in te lichten.

10.1.2.Carole Deschuymere kan niet garanderen dat wijzigingen, aangevraagd door de reiziger, voor of tijdens de reis, maar na de totstandkoming van het contract, kunnen worden uitgevoerd.
Voor zover de gevraagde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, zullen alle hieraan verbonden kosten, met inbegrip van administratiekosten, ten laste komen van de reiziger.

10.1.3.Elke wijziging dient door de reiziger persoonlijk te worden aangevraagd.

10.2.Luchtvervoer

10.2.1.Indien de reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te wijzigen voor uitgifte daarvan, zal Carole Deschuymere een administratieve kost van 30 euro per ticket aanrekenen.

10.2.2.In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet wijzigbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een wijziging na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en).

Voor elke wijziging zal de reiziger een administratieve kost van 50 euro per ticket verschuldigd zijn aan Carole Deschuymere .

10.3.Trein

In principe zijn geboekte treintickets niet wijzigbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een wijziging toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken treinmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze treinmaatschappij(en).

Voor elke wijziging zal de reiziger een administratieve kost van 30 euro per persoon verschuldigd zijn aan Carole Deschuymere indien de wijziging wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor vertrek of van 50 euro per persoon indien de wijziging later wordt uitgevoerd.

10.4.Huurwagen

Wijzigingen met betrekking tot geboekte huurwagens kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken verhuurmaatschappij(en) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze verhuurmaatschappij(en). In geen geval kunnen wijzigingen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorziene huurperiode aanvangt; de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

Bovendien zal de reiziger een administratieve kost verschuldigd zijn aan Carole Deschuymere . Deze kost bedraagt 30 euro per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor aanvang van de huurperiode of 50 euro per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd tussen de 28e dag voor aanvang van de huurperiode en de laatste dag voor aanvang van de huurperiode.

10.5.Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een wijziging zal worden uitgevoerd op de door Carole Deschuymere gekende bankrekening of betaalkaart (bv kredietkaart) van de hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van eventuele dossierkosten, bovenvermelde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte diensten meerdere weken in beslag kan nemen.

ARTIKEL 11 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER

11.1.Algemeen

Niet elke geboekte dienst is automatisch annuleerbaar. Indien de reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent voor elke boeking in te lichten bij Carole Deschuymere .

11.2.Luchtvervoer

11.2.1.Indien de reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te annuleren voor uitgifte daarvan, zal Carole Deschuymere een administratieve kost van 50 euro per persoon aanrekenen indien de totaalprijs van het ticket 500 euro of minder bedraagt en van 100 euro per persoon indien de totaalprijs van het ticket meer dan 500 euro bedraagt.

11.2.2.In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet annuleerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een annulering na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en). Bovendien zal de reiziger een administratieve kost van 75 euro per ticket verschuldigd zijn aan Carole Deschuymere indien de totaalprijs van het ticket minder dan 350 euro bedraagt, van 100 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket tussen 350 en 700 euro bedraagt en van 125 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket meer dan 700 euro bedraagt.

11.3.Trein

De geboekte treintickets kunnen worden geannuleerd mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door de treinmaatschappij(en).

Bovendien zal de reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Carole Deschuymere .

11.4.Huurwagen

Geboekte huurwagens kunnen worden geannuleerd mits betaling van een administratieve kost van 30 euro per huurwagen indien de annulering wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor aanvang van de huurperiode of 50 euro per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd tussen de 28e dag voor aanvang van de huurperiode en de laatste dag voor aanvang van de huurperiode.

In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorzien huurperiode aanvangt, de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

11.5.Mededeling

De annulering door de reiziger kan enkel door persoonlijk een verbrekingsdocument te ondertekenen of door een aangetekende brief te richten naar volgend adres:

Azur Travel BV, St.Andréstraat 3, 8670 Oostduinkerke

11.6.Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door Carole Deschuymere gekende bankrekening of betaalkaart (bv kredietkaart) van de hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar)

De reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van de geboekte diensten meerdere weken in beslag kan nemen.

ARTIKEL 12 – INSOLVENTIE

Carole Deschuymere is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, dat in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden tussenkomt in de uitvoering van de reis of de kosten daarvan bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar.

Verdere informatie hieromtrent wordt ter beschikking gesteld via de Veelgestelde Vragen of op de website van het Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be

ARTIKEL 13 – KLACHTENBEHANDELING

13.1.Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk of per e-mail ter kennis te worden gebracht aan  Carole Deschuymere .

13.2.Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan Carole Deschuymere ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door Carole Deschuymere als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID

14.1.Algemeen

Carole Deschuymere kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten die de reiziger heeft geboekt van Carole Deschuymere of bij een of meer dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Reiscontractenwet.

14.2.Tussenkomst van de verzekeraar

Carole Deschuymere is niet aansprakelijk als en voor zover de reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.

14.3.Informatie van andere dienstverleners

Carole Deschuymere doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot diensten die door Carole Deschuymere worden aangeboden, maar worden geleverd door andere dienstverleners dan Carole Deschuymere , zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan.  Carole Deschuymere is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.

14.4.Materiële vergissingen

In geen geval zal Carole Deschuymere aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke dienstverlener de informatie afkomstig is.

ARTIKEL 15 – BAGAGE

15.1.Carole Deschuymere is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden.

15.2.De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden.

Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

15.3.Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder ( lost luggage departement ) en/of andere officiële instanties.

ARTIKEL 16 – REISDUUR EN PROGRAMMA

16.1.De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.

16.2.Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

16.3.De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor de schade die het gevolg is van vertragingen.

16.4.Deelnemers aan groepsreizen of aan ter plaatse georganiseerde excursies dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet-genoten diensten, tengevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.

16.5.De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zicht aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

16.6.De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

ARTIKEL 17 – AARD VAN DE REIS

17.1.De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reizen, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

17.2.Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan directe medische hulpverlening en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

ARTIKEL 18 – ONTBINDEN EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

18.1.Erosie, plotse sneeuwval, vulkanische activiteit of extreme weersomstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven.  Carole Deschuymere verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen.

18.2.Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van Carole Deschuymere zal, in het geval van een begeleide groepsreis of een begeleide excursie, de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

ARTIKEL 19 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

19.1.Carole Deschuymere is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, weeromstandigheden, alsook wegens natuurfenomenen, enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

19.2.Carole Deschuymere noch de reisleider zijn aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften.

19.3.De individuele reiziger kan Carole Deschuymere op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook.

ARTIKEL 20 – VERLOOP VAN DE REIS

20.1.De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

20.2.Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

20.3.De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

ARTIKEL 21 – PRIVACY

21.1.Algemeen

Carole Deschuymere eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

21.2.Verwerking

De reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de reiziger worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. De gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door Carole Deschuymere verwerkt zullen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het contract ten voordele van de reiziger te kunnen verwezenlijken.

De persoonsgegevens kunnen door Carole Deschuymere bovendien gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van direct marketing)

21.3.Mededeling aan derden

De reiziger stemt er bovendien mee in dat zijn gegevens kunnen worden meegedeeld aan verwerkers van persoonsgegevens waarop Carole Deschuymere beroep doet en andere dienstverleners die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het contract te kunnen verwezenlijken, en dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

Carole Deschuymere verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens mee te delen aan andere derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de reiziger werd verkregen of anderszins wettelijke toegelaten.

21.4.Antwoordverplichting

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in voor de reiziger om te antwoorden op de door Carole Deschuymere gestelde vragen of de door Carole Deschuymere gevraagde informatie te verschaffen, maar het niet antwoorden op deze vragen of verschaffen van deze informatie kan evenwel tot gevolg hebben dat, naargelang het geval, Carole Deschuymere of desgevallend een dienstverlener zal weigeren om een (pre-) contractuele relatie met de reiziger aan te gaan of om dergelijke relatie verder te zetten.

21.5.Verzet, toegang en verbetering

De reiziger kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op direct marketing.

De reiziger heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door Carole Deschuymere worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettige verwerkte gegevens laten schrappen. Indien de reiziger deze rechten wenst uit te oefenen, of indien de reiziger andere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens door Carole Deschuymere , kan hij contact opnemen met Carole Deschuymere .

ARTIKEL 23 – SLOTBEPALINGEN

22.1.Geen afstand van verhaal

Als Carole Deschuymere op enig moment niet één van de bepalingen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen inroept, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand in van Carole Deschuymere van het recht om deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

22.2.Splitsbaarheid

Indien een bepaling van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, niet of onafdwingbaar zou worden verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen blijft behouden.

22.3.Overmacht

Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van Carole Deschuymere en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetast verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Special Travel Terms

 

Table of contents

Article 1 – field of application

article 2 – promotion

article 3 – information from Azur Travel BV

article 4 – information from the traveler

article 5 – conclusion of the contract and impossibility of renunciation

article 6 – price

Article 7 – specific services

article 8 – payment of the travel sum

article 9 – transferability of the booking

article 10 – other changes by the traveler

article 11 – cancellation by the traveler

Article 12 – Insolvency

article 13 – handling complaints

article 14 – liability

Article 15 – luggage

article 16 – travel duration and program

article 17 – nature of the trip

article 18 – dissolution and change by the travel organizer

Article 19 – liability of the travel organizer

article 20 – course of the trip

article 21 – privacy

Article 22 – final provisions

 

Definitions:

The following definitions have the same meaning in both the singular and the plural.

‘Carole Deschuymere’: Azur Travel BV, with registered office at 8670 Oostduinkerke, St.Andréstraat 3, Belgium, and company number BE0891361308 

‘Carole Deschuymere, wildlife photography’: any brochure published by Carole Deschuymere on the basis of Article 5 of the Travel Contract Law, regardless of whether it is made available on paper or electronic media.

‘Carole Deschuymere website’: the Carole Deschuymere website with URL https://www.caroledeschuymere.com

‘Contract’: the agreement that the Traveler concludes with Carole Deschuymere and which, depending on the nature of the performance to which Carole Deschuymere commits itself, either a ” contract for travel organization ” or a ” contract for travel mediation ” , both in the sense of the Travel Contract Law.

‘Order form’: the order confirmation made by Carole Deschuymere after the customer has submitted the booking (order) electronically or by e-mail or in person at the office.

‘Service’: an online, in one of the offices, or performance offered by telephone, such as booking transport and accommodation services, car rental, on-site services, insurance and package travel.

‘Service Provider’: a supplier of Services, such as an airline, hotel, tour operator, car rental company, insurer or a provider of Services at the destination, with the exception of Carole Deschuymere.

‘Principal Traveler’: the person who books Services in his own name and for his own account with Carole Deschuymere or in the name and on behalf of other persons who qualify as a Traveler and who may be part of the same booking, who books Services with Carole Deschuymere.

‘Promotion campaign’: any promotion or discount campaign by Carole Deschuymere that is explicitly named as such (such as, but not limited to, early bird promotion, etc.)

‘Travel contract law’: the law of 16 February 1994 regulating the contract for travel organization and travel mediation.

‘Traveler’: any person who benefits from the contract arising from a contract concluded through Carole Deschuymere, regardless of whether the contract was concluded or the price paid by him or for him.

‘Tour operator’: any tour operator within the meaning of the Travel Contacts Act, with the exclusion of Carole Deschuymere.

‘Offices’: the physical offices of Carole Deschuymere.

‘From prices’: the price indication for services where the minimum price that applies to the service in question is applied in a certain period and under certain conditions (eg the price indication ‘ from 99 euros ‘ means that the rate of 99 euros is available, albeit in a certain period and under certain conditions). The applicable period and conditions are indicated together with the price.

“Frequently Asked Questions”: the document entitled ” Frequently Asked Questions ” prepared by Carole Deschuymere with important additional travel information and useful travel tips for the traveler as made available to the traveler for viewing in the offices and online and as amended from time to time.

“Economic Law Code”: Book VI of the Economic Law Code, as inserted through the Act of December 21, 2013 incorporating Book VI “Market Practices and Consumer Protection” into the Economic Law Code.

ARTICLE 1 – FIELD OF APPLICATION

These Special Travel Conditions of Carole Deschuymere together with the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee form an integral part of the Contract that the Traveler concludes with Carole Deschuymere. If these provisions contain conflicting provisions, the Special Travel Conditions of Carole Deschuymere always have priority over the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee.

The traveler acknowledges that he can only use the services offered by Carole Deschuymere after having taken cognizance of these Special Travel Terms and Conditions of Carole Deschuymere and the General Travel Terms and Conditions of the Travel Disputes Committee and have accepted them without reservation.

Carole Deschuymere provides the traveler with a copy of these Special Travel Terms and Conditions of Carole Deschuymere and of the General Travel Terms and Conditions of the Travel Disputes Committee in the offices and online for each booking. If the booking is made by telephone, the traveler will be asked to confirm explicitly that he has consulted the Special Travel Conditions of Carole Deschuymere and the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee in advance in the offices or online.

Before booking in one of offices or by telephone, the traveler will receive a copy of the Special Travel Terms and Conditions of Carole Deschuymere and the General Travel Terms and Conditions of the Travel Disputes Committee.

Before each online booking, the traveler must take note of the Special Travel Conditions of Carole Deschuymere and of the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee and confirm that he agrees with these conditions before the booking can be finally confirmed.

Given the importance of this with regard to the commitments of the parties, the traveler is reminded that, depending on the nature of the performance (s) to which Carole Deschuymere commits, he is bound by this by either a “travel organization contract” or a ‘travel mediation contract’, both within the meaning of the Travel Contract Law. If Carole Deschuymere acts as a travel agent within the meaning of the Travel Contracts Act, the travel mediation contract referred to in Article 23 of the Travel Contracts Act includes the services that a Service Provider must perform, without Carole Deschuymere being obliged to deliver these services itself.
If Carole Deschuymere acts as a travel broker and proceeds to a termination within the meaning of Article 25 of the Travel Contacts Act, this termination only applies to the travel intermediary contract and not to the contract concluded between the traveler and the service provider.

Without prejudice to Article 2 of the Travel Contacts Act, if it acts as a travel agent, Carole Deschuymere will, in the event of a refund to the traveler following a change in the booking by a service provider, always be entitled to withhold the due administration costs.

The services that are booked through Carole Deschuymere are subject to the rules and restrictions of the service provider that are made available to the traveler during the booking process and that the traveler also accepts at the time he actually books. It is the responsibility of the traveler to become familiar with these rules and limitations of the service provider.

The Special Travel Conditions applicable to the contract are those that apply at the time of booking by the traveler. Carole Deschuymere reserves the right to change the Special Travel Conditions, on the understanding that changes to the Special Travel Conditions do not affect all existing, validly concluded contracts. 

ARTICLE 2 – PROMOTION

All Carole Deschuymere brochures are prepared in good faith according to the information available at the time of editing. Carole Deschuymere reserves the right to make any changes to this data, provided written notice to the traveler prior to the conclusion of the contract. 

ARTICLE 3 -information from Azur Travel BV

3.1.Information regarding passports, visas, travel, residence and healthcare formalities

3.1.1.Carole Deschuymere provides the traveler with general information regarding passports, visas and healthcare formalities that are necessary for the journey and stay. However, it is the sole responsibility of the traveler to arrange the necessary documents. The traveler is always and exclusively liable for obtaining updated information about the required travel documents and for purchasing them on time (international passport with or without machine-readable zones (also for babies and children), visa, ESTA procedure, kids ID, etc. .). This applies to both its final destination and to all transfer and / or landing places on the travel route of the traveler.

3.1.2. Every traveler must be in possession of valid identity documents. The identity papers and the travel pass must be valid for a minimum of 6 months after the date of return.
Minors must be in possession of their own proof of identity, with a photo, and a personal travel pass. Some municipalities use the new electronic Kids ID for a fee for children, whereby the application period can be 3 to 4 weeks. It is therefore important that the traveler requests the kids ID for children from the municipality in time. The identification card that is delivered at birth is not valid for travel abroad. Minors cannot be included in their parents’ travel pass and must have their own travel pass. Carole Deschuymere emphasizes that travelers have an obligation to thoroughly inform themselves about the specific applicable regulation concerning minors. If the traveler cannot submit the necessary documents upon departure, he will not be able to recover the resulting costs from Carole Deschuymere. 

3.1.3. Travelers with Belgian nationality can find recent and updated information on the website http://diplomatie.belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland or at the Federal Public Service Foreign Affairs in Brussels (tel +32 2 501 81 11).

Travelers of non-Belgian nationality and / or with only a foreign passport and / or dual nationality are obliged to spontaneously declare their nationality to Carole Deschuymere and must contact their respective embassies or consulates to obtain up-to-date information on the required travel documents. Carole Deschuymere will not accept any liability in the event that any problem regarding this could arise. 

3.1.4.All travelers traveling with a Belgian international passport and traveling to and / or via (transit) the United States for a maximum period of 90 days are required to apply for an electronic travel authorization at least 72 hours before departure ( the so-called ” ESTA travel authorization ” , where ” ESTA ” stands for ” Electronic System for Travel Authorization ” ).
This ESTA procedure can only be completed via the web address https://esta.cbp.dhs.gov/esta. In all other cases, special visas are required that must be obtained before departure.

3.1.5. Carole Deschuymere can not be held liable under any circumstances for the traveler’s delay in obtaining the necessary travel documents.

3.1.6. Carole Deschuymere generally advises the traveler to consult the travel advice (including prohibitions, warnings, announcements and other advice) of the Federal Public Service Foreign Affairs regarding the chosen destination before departure.

Http://diplomatie.belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland/reisadvies).

By offering trips to certain destinations, Carole Deschuymere does not guarantee that traveling to such destinations is advisable or risk-free. Carole Deschuymere can therefore in no case be held liable for damage or loss arising from the situation on site. 

3.2.Information regarding entering into and the content of a cancellation and / or assistance insurance

Unforeseen circumstances may result in the traveler being obliged to reschedule or even cancel his trip. To the financial ë to limit le consequences of such a displacement or cancellation, the traveler may subscribe a cancellation, and / or assistance insurance. The risks covered by these policies, as well as the costs and the coverage amount, can be checked by the traveler at his insurer. It is up to the traveler to take out cancellation and / or assistance insurance with his insurance company for every trip that Carole Deschuymere offers. Carole Deschuymere is in no way liable for this insurance. Carole Deschuymere can therefore not be held liable under any circumstances if the traveler has not taken out cancellation and / or assistance insurance.     

3.3.Information regarding timetables, intermediate stops, connections and seat take-up

3.3.1. The traveler acknowledges all information with regard to timetables, intermediate stops, connections and, where applicable, the space to be taken, as prescribed by Article 7 of the Travel Contract Law.

3.3.2. The traveler acknowledges that before booking a flight, the flight route and flight connection are always offered with the shortest connection time depending on availability (based on the so-called ‘minimum connecting time’ or ‘minimum connection time’ imposed by the airlines and / or or the airports). Carole Deschuymere will warn the traveler if the transfer time between different connections is limited. However, the traveler is responsible for verifying whether any connections are actually feasible for his journey or traveling party. Carole Deschuymere cannot be held liable in the event that a traveler misses one or more connections, due to, among other things, a lack of transfer time or delays. The traveler acknowledges that the transfer time is sufficient and allows him to carry out the journey in normal circumstances. 

3.3.3.Carole Deschuymere emphasizes that all segments of the integral travel route, regardless of the means of transport, must be carried out as described on the order form signed by the traveler. If the traveler does not register at the relevant check-in counter, the traveler will automatically set the traveler to ‘absent’ or ‘no-show’ and consequently all remaining segments of the trip will be canceled.
Carole Deschuymere will not assume any liability for damage and / or costs that result from the non-execution of all segments of the travel route.

3.4. Contact details of Carole Deschuymere in case of difficulties on the spot.

Carole Deschuymere has no representative on site at all destinations. In the event of local difficulties, however, the traveler can always contact the office where he has booked his trip and the telephone number stated on the order form.

Carole Deschuymere handles all requests by e-mail as soon as possible during the normal office hours of its offices. The traveler acknowledges that a reasonable period of time may exist between receiving the applications and their handling by Carole Deschuymere.

3.5. Important additional travel information and useful travel tips

Carole Deschuymere provides important additional travel information and useful travel tips via the website. The traveler undertakes to become acquainted with the content thereof before each booking. The website is updated from time to time by Carole Deschuymere in order to make the most recent and accurate information available to the traveler. When in doubt about the content of the website, the traveler must contact Carole Deschuymere before booking.

3.6.Photos and illustration

The photos and illustrations mentioned on the Carole Deschuymere website, in the Carole Deschuymere brochure or other documents from Carole Deschuymere are intended solely to give the traveler a general picture of the services offered and to give a general impression of the level of accommodation and the degree of comfort. These photos and illustrations cannot be construed as a commitment that goes beyond this goal.

ARTICLE 4 – INFORMATION FROM THE TRAVELER

4.1. Correct booking data

4.1.1. The traveler acknowledges that he has carefully verified all the data stated on the order form and confirms this on the basis of his signature or, in the case of online reservation, by confirming the payment order. In the first instance, this concerns the correct spelling of all the forenames and family names of the travelers, passed on as such to the Carole Deschuymere travel consultant or via the online reservation procedure. ‘Correct’ in this context means’ identical to the spelling of names as they appear on the official § le identity documents that traveling passengers. All costs resulting from an incorrect statement and careless reading of the names are automatically and exclusively for the account of the traveler. Secondly, this concerns all dates in connection with the booked travel route and the final destination, the travel date, the indicated arrival and departure hours, the connection time between flights, etc.

4.1.2.Carole Deschuymere will not accept any liability for damage due to the inaccurate Verify ë run the data through the traveler.

4.2. Additional personal information

The traveler must provide Carole Deschuymere with all useful information that is explicitly requested or that can reasonably influence the smooth running of the trip (eg nationality, health, eating habits, etc. ) If the traveler provides incorrect information and this incurs additional costs leads for Carole Deschuymere, Carole Deschuymere may invoice these costs to the traveler.

ARTICLE 5 – ESTABLISHMENT OF THE CONTRACT AND IMPOSSIBILITY OF WITHDRAWAL

5.1. Conclusion of the contract

5.1.1. The main traveler must be 18 years of age or older, legally authorized to enter into contractual obligations and be authorized or have the required permission to act for or on behalf of other travelers who are part of a booking. With every booking Carole Deschuymere will legitimately assume that the main traveler has such authority, authorization and / or permission.

Travelers under the age of 18 are only accepted if accompanied by an adult responsible for them.

The traveler declares at the time of registration that no health risks can be reported.

He / she also declares that he / she is not in medical and / or paramedical treatment, nor is he taking any medicines that would aggravate him / her and / or his fellow travelers to any extent to the execution and / or participation in the trip, and undertakes to report any change in that condition to Carole Deschuymere before departure. Personal damage, as well as damage to third parties, resulting from incorrect information in this regard, are entirely at the expense of the traveler.

5.1.2.If the trip is booked in, or through the intervention (for example by telephone) of one of the offices, the contract is concluded as soon as the main traveler, after signing the order form, confirms acceptance of the general and special conditions , receive the written confirmation of the booked trip as described in the order form. If the travel formula or certain parts thereof desired by the traveler cannot be immediately confirmed by the relevant service providers (airline, tour operator, hotel, rental car company, etc.), the traveler can take an option on these unconfirmed services, ie a request for the relevant service. obtain services at the price offered. The traveler acknowledges that taking an option on these unconfirmed services does not in itself constitute any commitment, either on the part of the service providers involved and / or Carole Deschuymere, or on the part of the traveler. The services requested in the option only become binding as soon as the availability of the services in question is confirmed by Carole Deschuymere in their original form and composition or in an alternative form and composition and the traveler agrees with the final offer, regarding (among other things) ) price and services may differ from the original offer.

5.1.3.If the trip is booked via the online reservation procedure, the contract for travel organization or the contract for travel mediation is concluded as soon as the main traveler has completed the reservation procedure and has received an e-mail confirmation from Carole Deschuymere of the booking he has made . If the main traveler does not receive this e-mail confirmation within 15 minutes after the booking process has been fully completed on the Carole Deschuymere website, he must contact one of the offices by telephone. Reservations are only guaranteed if the booking has been confirmed by Carole Deschuymere by means of an order form / confirmation and the payment of the advance (or balance) has been arranged by the main traveler.

The data stored in the information systems of Carole Deschuymere and / or its service providers are proof of the online bookings of the traveler. Data stored in computers or electronic media is valid proof and is therefore acceptable under the same conditions and with the same evidential value as a physical written document.

5.2. Provision of travel documents for online bookings

5.2.1.The travel documents provided for an online booked service are delivered to the e-mail address provided by the traveler when booking.

5.2.2. In the event that physical travel documents are required, they will be sent to the address specified by the traveler when booking. Carole Deschuymere reserves the right to charge a fee to send the travel documents to the traveler. This reimbursement is not eligible for reimbursement. The delivery times mentioned in the book, the average time for processing and delivery to destinations in Belgium ë . If the traveler has not received the travel documents within this average delivery time, he must immediately inform Carole Deschuymere. Carole Deschuymere is not liable in the event that the traveler fails to do so. If the delivery of travel documents is impossible due to an error made by the traveler when he entered his personal details, Carole Deschuymere is not liable for this.     

5.3. Inability to renounce

Carole Deschuymere points out that the traveler does not have a right to cancel the purchase made through the Carole Deschuymere website. Where pursuant to Article VI.47; § 1 of the Economic Law Code the consumer has a period of at least 14 calendar days in which he can revoke the agreement, without payment of a fine and without giving a reason, this right of withdrawal does not apply to purchases. closed via the Carole Deschuymere website.

Under the Royal Decree of 18 November 2002, distance contracts concerning services for accommodation, transport, the restaurant business and leisure activities are, after all, excluded from the scope of Articles VI.45 et seq. Of the Economic Law Code under certain conditions. This exception for the tourism sector was based on the specificity of the services provided in this sector and is in line with the European directive on distance selling, which also provides for an exception for accommodation, transport, restaurant and leisure services.

ARTICLE 6 – PRICE

6.1. Total price

6.1.1.The prices used by Carole Deschuymere are expressed in EURO and include the total price for the services offered. 

6.1.2.The price does not include:

-All optional supplements, these are services for which the consumer can freely choose (such as, but not limited to, insurance, extra baggage, transport from airport to accommodation, visa and vaccine costs and any personal costs such as laundry, telephone , drinks, room service, tip, trips not explicitly mentioned on the order form, etc.)

-all costs not explicitly mentioned in the booking confirmation

-all taxes to be paid locally locally (such as, but not limited to, tourist tax, tourist tax, departure or exit tax, etc.). The traveler will be informed at the time of booking whether or not such taxes are due.

-all services offered by so-called ‘low-cost’ or ‘low-cost’ service providers (such as low-cost airlines, for example) (such as, but not limited to, baggage, seat location, meals, etc.). The traveler acknowledges and accepts that these optional services are not included in the total price, unless explicitly stated otherwise.

6.1.3.Carole Deschuymere will, to the extent possible and to the extent known to it, inform the traveler at the time of booking of the amount applicable at the time of the above elements that is not included in the total price to be.

6.2. Price indication

The price of the online services offered which is as quoted on the Carole Deschuymere website, except in the event that spoke clearly of a materia ë le mistake. In that case, Carole Deschuymere is not obliged to provide services to the traveler at a manifestly incorrect price, even after the traveler has received confirmation of his booking. If it should have been clear to the traveler that the price quoted cannot be correct.

6.3.Price changes

The prices are calculated on the basis of the transport costs and exchange rates, levies and taxes that were known on the date of publication. This date is the reference date.

Changes to levies, taxes, exchange rate fluctuations and transportation costs (including fuel costs) that are included in the total price, or introduction of new taxes may lead to a price revision and will be settled net up to the twentieth day before the date of departure. The price revision will be determined by calculating the positive and negative difference between the price that applied at the date of the contract and the price at the date of the introduction of the price change.

ARTICLE 7 – SPECIFIC SERVICES

7.1.Air transport

7.1.1. The traveler accepts that the rate offered for each flight is only guaranteed after full payment and issuance of the airline tickets.

7.1.2.In accordance with Articles 10.2.2 and 11.2.2 of these special travel conditions, the aircraft tickets issued by the traveler, as indicated on his order form or invoice, cannot be changed, canceled or refunded, unless stated otherwise.

7.1.3. If the traveler does not have his e-ticket with him at the airport of departure, he can as a rule still embark on presentation of his identity documents and without additional costs.

7.1.4. Carole Deschuymere will inform the traveler on departure up to 48 hours before the flight (or the first flight of connecting flights) of any flight hour change (s) that the airline (s) can implement. Carole Deschuymere may deviate from this during extended weekends. After this time and during extended weekends, the traveler is responsible for checking any flight hour (s) for the return flight (s).
Carole Deschuymere is not responsible for missing the flight (s) if this rule is not observed.

7.1.5.Carole Deschuymere cannot be held liable for any consequence resulting from delays, strikes or other actions that have an impact on the normal course of the air transport services.

7.1.6. Air carriers have special rules on the transport of persons with disabilities, pregnant women, babies, children and pets, among others. Carole Deschuymere provides some general guidelines in this regard. The traveler acknowledges having taken note of this. In case of doubt, the traveler must contact Carole Deschuymere. Carole Deschuymere cannot be held liable under any circumstances for the consequences arising from non-compliance with the applicable rules imposed by the airline concerned.   

7.2. Train

7.2.1. The train tickets issued by the traveler for the train services, as indicated on his order form or invoice, can only be changed, canceled or reimbursed in accordance with Articles 10.3 and 11.3 of these Special Travel Conditions, unless stated otherwise.

7.2.2.In accordance with Article 3.3.3 of these Special Travel Conditions, the traveler is obliged to perform all train segments that form part of his travel route, unless explicitly stated otherwise.

7.2.3.Carole Deschuymere points out that the precise execution of the train services may vary depending on the airport (s) and / or airline (s) and / or train station (s) that may be part of the chosen travel route. Carole Deschuymere makes the various implementation modalities that it knows last that apply in this regard (eg procedures relating to check-in, whether or not the train segment ticket is exchanged, etc.) available via the website. The traveler undertakes to become acquainted with the latest version of these implementation modalities before departure. In case of doubt about the applicable implementation modalities, the traveler must contact Carole Deschuymere. Carole Deschuymere can under no circumstances be held liable for the consequences that result from non-compliance with the applicable implementation modalities. 

7.2.4.Carole Deschuymere cannot be held liable for all consequences arising from delays, strikes or other actions that have an impact on the normal course of the train services.

7.3. Rental cars

7.3.1. Rental cars can only be booked and driven by people who have a valid credit card.

7.3.2. In Europe, a valid national or European driving license is required for anyone driving a car. Outside of Europe, an international driver’s license, mandatory accompanied by a national or European driver’s license, is often a requirement. It is the responsibility of the driver (s) to inform themselves in advance about the applicable driving license rules at the competent authorities (embassy or consulate of your destination). Carole Deschuymere only provides general information that is available via the website and the offices.

7.3.3.Carole Deschuymere points out that car rental companies usually charge a surcharge if the place where the car is returned (the ‘drop-off’ place) does not correspond to the place where the car was picked up (the ‘pick-up up ‘place).

ARTICLE 8 – PAYMENT OF THE TRAVEL SUMMARY

If the trip is booked, the following payment terms apply. If the trip includes a flight, the amount of the flight must be paid immediately by the traveler. The full payment of the flight is necessary to ensure the issue of the tickets. For all other booked services (whether or not in combination with a flight) an advance payment must be made, unless explicitly stated otherwise during the booking process. The balance of the price for the services (the difference between the total amount of these services and the advance already paid) must be paid by the traveler no later than 6 weeks before the departure date, unless otherwise agreed on the order form. If the booking was made less than 6 weeks before departure, the total sum must be paid immediately. Unless otherwise stated.

Your registration is final after the advance payment (or balance) and when Carole Deschuymere has received the signed order form.
If more people apply for a group trip than there is room available, the date of payment of the advance will be the criterion.

ARTICLE 9 – TRANSFERABILITY OF THE BOOKING

9.1.Transport tickets

The issued transport tickets (such as train and plane tickets) from the traveler are not transferable or refundable, unless explicitly stated otherwise.

9.2.Other services

The traveler can only transfer the other booked services to a third party before the start of the trip, provided Carole Deschuymere has explicitly confirmed this possibility to the traveler prior to the request for transfer. Pursuant to Article 10 of these Special Travel Conditions, the transferor must inform Carole Deschuymere of this request for transfer and must inform Carole Deschuymere of all data necessary for carrying out the transfer. The transfer only takes effect after explicit confirmation thereof by Carole Deschuymere. For each transfer of the booking, Carole Deschuymere will charge an administrative fee in accordance with Article 10 of these Special Travel Conditions.

9.3.Headliness

In all the above cases, the transferor and the transferee are jointly and severally liable for the payment of the total price of the services transferred and the associated costs.

ARTICLE 10 – OTHER CHANGES BY THE TRAVELER

10.1.General

10.1.1. Not every booked service can be changed automatically. If the traveler wishes to know the modification possibilities of certain services, he must inform himself about this before every booking.

10.1.2.Carole Deschuymere cannot guarantee that changes, requested by the traveler, before or during the trip, but after the conclusion of the contract, can be implemented.
Insofar as the requested changes can be implemented, all related costs, including administration costs, will be borne by the traveler.

10.1.3. Any change must be requested by the traveler personally.

10.2.Air transportation

10.2.1.If the traveler wishes to change the booked airline tickets for the issue thereof, Carole Deschuymere will charge an administrative fee of 30 euros per ticket.

10.2.2.In principle, plane tickets cannot be changed after issue, unless explicitly stated otherwise. If a change after issuance would nevertheless be possible in accordance with the terms and conditions of the airline (s) concerned, this is only possible upon payment of the contractually agreed fees, as determined by this airline (s).

For each change, the traveler will owe an administrative fee of 50 euros per ticket to Carole Deschuymere.

10.3. Train

In principle, booked train tickets cannot be changed, unless explicitly stated otherwise. If a change would nevertheless be possible under the conditions of the train company (s) concerned, this is only possible if payment of the contractually agreed fees, as determined by this train company (s).

For each change, the traveler will owe Carole Deschuymere an administrative cost of 30 euros per person if the change is made at least 29 days before departure or of 50 euros per person if the change is made later.

10.4. Rental car

Changes with regard to booked rental cars can only be carried out in accordance with the conditions of the rental company (s) concerned and subject to payment of the contractually stipulated fees, as determined by these rental company (s). Under no circumstances can changes be made on the day on which the originally provided rental period starts; the total price will therefore remain due.

In addition, the traveler will owe an administrative fee to Carole Deschuymere. This cost is 30 euros per rental car if the change is made at the latest 29 days before the start of the rental period or 50 euros per rental car if the change is made between the 28th day before the start of the rental period and the last day before the start of the rental period.

10.5. Refund

Any repayment following a change will be made to the bank account or payment card (eg credit card) of the main traveler known to Carole Deschuymere. This reimbursement takes place after deduction of any file costs, the aforementioned modification costs and any reimbursements that would be due by the insurer (without prejudice to the possible application of a franchise by the insurer). The traveler must take into account that the reimbursement of booked services can take several weeks.

ARTICLE 11 – CANCELLATION BY THE TRAVELER

11.1.General

Not every booked service can be canceled automatically. If the traveler wishes to know the cancellation possibilities of certain services, he must inform Carole Deschuymere about this before each booking.

11.2.Air transport

11.2.1.If the traveler wishes to cancel the booked airline tickets before issuing them, Carole Deschuymere will charge an administrative fee of 50 euros per person if the total price of the ticket is 500 euros or less and of 100 euros per person if the total price of the ticket is more than 500 euros.

11.2.2.In principle, airline tickets cannot be canceled after issue, unless explicitly stated otherwise. If a cancellation after issuance would nevertheless be possible under the conditions of the airline (s) concerned, this is only possible if payment of the contractually agreed fees, as determined by this airline (s). In addition, the traveler will owe an administrative cost of 75 euros per ticket to Carole Deschuymere if the total price of the ticket is less than 350 euros, of 100 euros per ticket if the total price of the ticket is between 350 and 700 euros and of 125 euros per ticket if the total price of the ticket is more than 700 euros.

11.3. Train

The booked train tickets can be canceled with payment of the contractually agreed fees, as determined by the train company (s).

In addition, the traveler will owe an administrative fee of 50 euros per person to Carole Deschuymere.

11.4.Rental car

Booked rental cars can be canceled subject to payment of an administrative fee of 30 euros per rental car if the cancellation is made at the latest 29 days before the start of the rental period or 50 euros per rental car if the change is made between the 28th day before the start of the rental period and the last day before the start of the rental period.

In no case can cancellations be made on the day on which the originally scheduled rental period starts, the total price will therefore remain due.

11.5. Communication

Cancellation by the traveler can only be done by personally signing a cancellation document or by sending a registered letter to the following address:

Azur Travel BV, St.Andr é street 3, 8670 Oostduinkerke

11.6.Refund

Any repayment following a cancellation will be made to the bank account or payment card (eg credit card) of the main traveler known to Carole Deschuymere. This reimbursement takes place after deduction of file costs, the above-mentioned cancellation costs, any change costs previously implemented and any reimbursements that would be due by the insurer (without prejudice to the possible application of a franchise by the insurer)

The traveler must take into account that the reimbursement of the booked services can take several weeks.

ARTICLE 12 – INSOLVENCY

Carole Deschuymere is affiliated with the Travel Guarantee Fund, which intervenes under certain circumstances and under certain conditions in the execution of the trip or the costs thereof in the event of financial inability of the travel organizer or travel agent.

Further information on this subject is made available via the FAQ or on the website of the Travel Guarantee Fund: http://www.gfg.be

ARTICLE 13 – COMPLAINT TREATMENT

13.1. Notification

All complaints regarding the trip must be notified immediately or as quickly as reasonably possible in writing or by e-mail to Carole Deschuymere. 

13.2.Time

In any case, any complaint must be notified to Carole Deschuymere no later than one month after return. Complaints that are formulated after this period will be considered by Carole Deschuymere as late and therefore inadmissible.

ARTICLE 14 – LIABILITY

14.1.General

Carole Deschuymere cannot be held liable with regard to services that the traveler has booked from Carole Deschuymere or with one or more service providers, unless otherwise provided in the Travel Contract Law.

14.2. Insurer’s intervention

Carole Deschuymere is not liable if and insofar as the traveler is able to claim his compensation under an insurance policy, such as travel and / or cancellation insurance.

14.3.Information from other service providers

Carole Deschuymere does its utmost to carefully check all information relating to services offered by Carole Deschuymere but provided by service providers other than Carole Deschuymere prior to its publication. Carole Deschuymere is not liable for any inaccuracies with regard to this information. 

14.4.Materi ë le mistakes

In no event Carole Deschuymere be liable for any materia ë le mistakes, regardless of which service provider the information originates.

ARTICLE 15 – LUGGAGE

15.1.Carole Deschuymere is not liable for loss, theft or damage to luggage.
However, the possible liability of the carrier or the hotel is retained.

15.2.The advice on the permitted weight of the luggage must be followed.

Any additional costs for overweight are at the expense of the traveler.

15.3.Bij any non-delivery of the luggage by the airline traveler needs to draw up the necessary certificates to the carrier (lost luggage department) and / or other official ë le agencies.

ARTICLE 16 – TRAVEL DURATION AND PROGRAM

16.1. The timetables mentioned are indicative. The traveler must take into account in all circumstances that it can be changed both before and during the trip.

16.2.Wijzigingen in the schedules of the time of travel carriers can be ï uence. The traveler is not entitled to a full or partial refund of the travel sum if the times of departure and arrival due to changes do not deviate more than 36 hours from the original time.

16.3. The tour operator does not bear any greater responsibility than the carrier himself for the damage caused by delays.

16.4. Participants in group tours or excursions organized locally must join the group at the agreed time and place. Any costs due to not joining the trip (in time) are for the account of the traveler. Services not enjoyed due to the late joining of a group are not reimbursable.

16.5. The traveler who deviates from the programmed travel route on his own initiative during the journey or who withdraws his view and is therefore not present at the agreed times, bears the liability for all extra costs that this entails, and is not entitled to reimbursement for services not received.

16.6.The travel dates and travel routes are subject to change and depend on the flight confirmation by the airlines.

ARTICLE 17 – NATURE OF THE TRIP

17.1. The traveler expressly confirms to be aware of the adventurous nature of the journeys, with the associated possible lack of comfort and with the possible program changes due to local circumstances in the visited country.

17.2.In view of the nature of certain journeys, the traveler must be aware of some risks and possible lack of direct medical assistance and means of communication. The traveler can in no way invoke the liability of the tour operator or the local operators.

ARTICLE 18 – DISSOLUTION AND CHANGE BY THE TRAVEL ORGANIZER

18.1.Erosion, sudden snowfall, volcanic activity or extreme weather conditions may, among other things, entail adjustments to the program before or during the trip. Said adjustments may cause routes, excursions, accommodation and local transport to deviate from what is stated in the publication. Carole Deschuymere undertakes to limit any adverse consequences for the traveler as much as possible. However, no additional rights can be derived from this type of program change. 

18.2.When a program change occurs during the trip due to factors independent of the will of Carole Deschuymere, in the case of a guided group tour or excursion, the tour leader concerned will seek an equivalent alternative taking into account the wishes of the participants. The tour guide makes the final decision.

ARTICLE 19 – LIABILITY OF THE TRAVEL ORGANIZER

19.1.Carole Deschuymere is not liable for unforeseen events arising from force majeure, such as unforeseen changes in regulations, delays or cancellations of flights, accidents, strikes, weather conditions, as well as natural phenomena, etc. examples of which the list is not restrictive. The extra transport or accommodation costs are for the account of the traveler.

19.2.Carole Deschuymere nor the tour leader are liable for any arrest by police and / or other authorities due to the traveler’s failure to comply with the regulations.

19.3.De individual traveler Carole Deschuymere can in no way liable for moral or material ë le damage or injury incurred during the walks or treks, both on and off the track, due to errors or misinterpretations of the posted route descriptions, walking maps or GPS devices. In all cases, the decision of the traveler is legally valid, and not the advice or instructions of any other legal person.

ARTICLE 20 – COURSE OF THE TRIP

20.1. The traveler must follow the guidelines of the tour leader in relation to safety, the course of the trip and the group events. If the guidelines are violated, a participant can be excluded from (further) participation without being able to claim compensation.

20.2. If it appears during the trip that someone does not or no longer has the required attitude or condition to continue the trip, the tour leader may decide to send him / her back to the hotel or to the place of departure. Discomfort and costs that would result from this are for the account of the traveler.

20.3. The traveler who causes nuisance and inconvenience, in such a way that a proper execution of the trip is made difficult, can be excluded by the tour leader from further participation in the trip. All costs arising from this are for the account of the traveler. The traveler is not entitled to a refund of the full or partial travel sum.

ARTICLE 21 – PRIVACY

21.1.General

Carole Deschuymere respects the privacy of its travelers, in accordance with the applicable legislation and in particular the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy and its implementing decrees.

21.2. Processing

The traveler acknowledges and accepts that all personal data communicated by the traveler or entered online, including the data entered for his travel group, will be processed by Carole Deschuymere. The purpose of this processing is to be able to realize the optimal execution of the contract for the benefit of the traveler.

The personal data may be additionally used by Carole Deschuymere for commercial ë le and communication purposes (including direct marketing)

21.3. Communication to third parties

The traveler also agrees that his data can be communicated to processors of personal data that Carole Deschuymere uses and other service providers who need the data to fulfill the contract, both within and outside the European Economic Area .

Carole Deschuymere undertakes not to disclose personal data to other third parties unless the express permission of the traveler has been obtained or otherwise legally permitted.

21.4.Answer obligation

No legal provision entails an obligation for the traveler to answer the questions asked by Carole Deschuymere or to provide the information requested by Carole Deschuymere, but not answering these questions or providing this information may result in: depending on the case, Carole Deschuymere or, if applicable, a service provider will refuse to enter into a (pre-) contractual relationship with the traveler or to continue such a relationship.

21.5. Resistance, access and improvement

The traveler can, at any time, free of charge and upon simple request, object to the intended processing of personal data relating to him if this processing were to be carried out with a view to direct marketing.

The traveler has the right to access the personal data relating to him and which is processed by Carole Deschuymere and can, if necessary, correct incorrect data and have the unlawful processed data deleted. If the traveler wishes to exercise these rights, or if the traveler has other questions regarding the use of his personal data by Carole Deschuymere, he can contact Carole Deschuymere.

ARTICLE 23 – FINAL PROVISIONS

22.1.No distance from story

If Carole Deschuymere at any point Year Old one of the provisions of the Special Conditions Company Carole Deschuymere or the General Travel Conditions of the Travel Dispute Commission invokes, this can not be ge ï interpreted as a waiver of Carole Deschuymere the right to these provisions to be invoked at a later date.

22.2. Splitability

If a provision of the Special Travel Terms and Conditions of Carole Deschuymere or of the General Travel Terms and Conditions of the Travel Disputes Committee under the applicable law would be declared wholly or in part, illegal, unenforceable or unenforceable by a court or other body of a competent jurisdiction no longer form part of these Special Travel Conditions of Carole Deschuymere or of the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee. The legality, validity and enforceability of the other provisions of the Special Travel Conditions of Carole Deschuymere and of the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee are retained.

22.3

Every circumstance of force majeure, including the interruption of means of communication or a strike by, among others, carriers, hoteliers or air traffic controllers, leads to suspension of the obligations in the Special Travel Conditions of Carole Deschuymere and of the General Travel Conditions of the Travel Disputes Committee that are affected by the circumstance of force majeure. The party who had to comply with the obligation affected by force majeure cannot be held liable for this.

 

Pin It on Pinterest